Regulamin Ladies’ Jazz Festival 2020

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH
W RAMACH LADIES’ JAZZ FESTIVAL 2020 W GDYNI
związane z przeciwdziałaniem COVID-19

REGULAMIN

§ 1
1) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Modern Look Sp. z o.o. w ramach Ladies’ Jazz Festival 2020 (zwanego dalej „Festiwalem ”) w Teatrze Muzycznym im D. Baduszkowej w Gdyni oraz w Konsulacie Kultury przy ul, Jana z Kolna 25, 81-225 Gdynia i (zwanych dalej „Miejscami Wydarzeń” ).

2) Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
3) Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§ 2
1) Bilety na Wydarzenia Festiwalu w miesiącu lipcu br. można otrzymać wyłącznie drogą elektroniczną.
2) Ze względów technicznych wymiana Voucherów na bilety na Wydarzenia prezentowane w miesiącu lipcu będzie niemożliwa.

§ 3
1) Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Miejscach Wydarzeń zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Miejsca Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych Personelu Miejsca Wydarzenia oraz Festiwalu.
2) Personel Miejsca Wydarzenia jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, jego zasad i wytycznych, a w takim przypadku opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.
3) Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
4) Przed wejściem do Miejsca Wydarzenia każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
5) Personel Miejsca Wydarzenia udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu stosowny formularz, którego wypełnienie jest obligatoryjne i służy jedynie uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
(Administratorem danych osobowych uczestników jest Modern Look Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Aleja Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia, KRS 0000195075.

6) W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w formularzu będą mogły zostać przekazane przez Miejsce Wydarzenia i Festiwal właściwym służbom sanitarnym.
7) Formularz będzie przechowywany przez Miejsce Wydarzenia i Festiwal przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.
8) Uczestnik Wydarzenia, u którego Personel Miejsca Wydarzenia lub Festiwalu zauważy niepokojące objawy związane z SARS-CoV-2 zostanie skierowany do obsługi medycznej miejsca Wydarzenia.
9) Miejsce Wydarzenia i Festiwal może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Miejsca Wydarzenia.
10) Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.
§ 4
1) Na terenie Miejsca Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.
2) Miejsce Wydarzenia lub Festiwal umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie obiektu.
3) Na terenie Miejsca Wydarzenia w tym także podczas wchodzenia na teren Miejsca Wydarzenia, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Miejsca Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Personelu Miejsca Wydarzenia oraz zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m.
4) Przy wejściu do Miejsca Wydarzenia obowiązywać będzie dezynfekcja dłoni.

§ 5
1) Procedura wpuszczania uczestników Wydarzenia na teren Miejsca Wydarzenia rozpocznie się 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.
2) Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren miejsca Wydarzenia, a opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.
3) Miejsce Wydarzenia i Festiwal udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
4) Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez miejsce Wydarzenia.
5) Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.

§ 6
1) Uczestnikom wydarzenia zaleca się przybycie do miejsca Wydarzenia odpowiednio wcześnie, tak aby można było sprawnie zastosować wszystkie procedury wynikające z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii.
2) Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie miejsca Wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
3) Regulamin obowiązuje od 8 czerwca 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Comments are closed.