Regulamin Imprezy Masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

GDYNIA, 27 lipca 2018 roku

 

§ 1. DEFNICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Impreza – impreza masowa koncert Melody Gardot w Hali widowiskowo-sportowej Arena Gdynia położonej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 20-tej. 

2) Regulamin - niniejszy dokument Regulaminu.

3) Organizator – organizator imprezy masowej Modern Look spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 241, NIP: 5860157749, REGON: 002861025, KRS: 0000195075

4) Ustawa - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 z póź. zm.),

5) Teren Imprezy – teren Hali widowiskowo-sportowej Arena Gdynia położonej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni: wydzielone przez organizatora hol  oraz teren hali właściwej.

6) Uczestnik - osoba uczestniczącą w Imprezei na podstawie Biletu.

7) Bilet - znak legitymacyjny uprawniający do wejścia na Teren Imprezy,

8) Kierownik do spraw bezpieczeństwa - osoba wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

10) Służby Porządkowe - osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora.

11) Służby Informacyjne - osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Impreza odbywa się w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 20-tej zgodnie z wymogami Ustawy.

2. Teren Imprezy zdefiniowany został w paragrafie 1.

3. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb, w związku przeprowadzeniem Imprezy oraz prawa i obowiązki poniższych osób na Terenie Imprezy:

a) Uczestników

b) wszystkich innych osób przebywających na Terenie Imprezy,

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Terenie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na Terenie Imprezy, tj. napojów zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu zgodnie z przepisami Ustawy.

b) przedmiotów ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników,

c) kamer lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego lub aparatu fotograficznego, z wyłączeniem amatorskich aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych,,

c) jakichkolwiek przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy

d) napojów i pożywienia nabytych poza Terenem Imprezy;

e) zwierząt

f) jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, w tym w szczególności pałek, przedmiotów ponadgabarytowych etc.

2. W przypadku złamania zakazów, o których powyżej, Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy lub też usunięcia z Terenu Imprezy Uczestnika, który złamał zakaz.

 

§ 4. WSTĘP NA IMPREZĘ I BILETY

1. Zakup Biletu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Każdy Uczestnik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem Biletu.

2.Bilety sprzedawane są wyłącznie po cenie oznaczonej na tym Bilecie.

3. Bilety sprzedawane są:

a) jako bilety elektroniczne w Internecie za pośrednictwem profesjonalnych  dystrybutorów,

b) w wyznaczonych punktach sprzedaży

4. Wchodząc na Teren Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest posiadać Bilet oraz dowód tożsamości.

5. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej i nie posiadania wydruku, warunkiem  wstępu na teren Imprezy jest posiadanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego z wyświetlaczem, z dostępem do sieci Internet.

6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, Organizator jest upoważniony do zażądania okazania przez Uczestnika także dowodu tożsamości.

7. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów wskazanych w niniejszym paragrafie, Uczestnik nie jest uprawniony do wstępu na Teren Imprezy, ani nie jest uprawniony do żądania zamiany Biletu na inny, żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

8. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest także wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, cho

by było ono nieodpłatne.

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim.

10. Uczestnikiem może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia, lecz tylko pod opieką osoby dorosłej. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet jest osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do  posiadania własnego odpowiedniego Biletu uprawniającego do towarzyszenia osobie niepełnosprawnej.

11. Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

12. Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów.

 

§ 5. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy Uczestnik jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać Regulaminu, przepisów prawa i stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

2. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:

– zakazujące wstępu na imprezę masową,

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,

c) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 4 lit. a-c niniejszego paragrafu.

d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 lit a,

f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

3. Służby porządkowe są obowiązane usunąć:

a) z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub z regulaminem użytkowania budynków, w którym mieści się Teren Imprezy.

b) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ust. 2 lit. a–b powyżej.

4. Służby porządkowe i Służby informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że Uczestnicy wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 lit a;

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub z regulaminem użytkowania budynków, w którym mieści się Teren Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

5. Dodatkowo Służby porządkowe i Służby informacyjne mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

b) posiadającym szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,

c) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 

§ 6. ORGANIZACJA IMPREZY

Jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania zgody na prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niekomercyjnej na terenie Imprezy jest Organizator. Na prowadzenie jakichkolwiek akcji, happeningów lub innej działalności na Terenie Imprezy, niezbędna jest zgoda Organizatora.

 

§ 7. OSTRZEŻENIA.

1. Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać w strefie znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na powyższe niebezpieczeństwa szczególnie narażone są dzieci.

2. W razie wątpliwości, co do możliwości bycia Uczestnikiem Imprezy, dana osoba powinna skonsultować się z lekarzem.

 

§ 8. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia na następujący adres korespondencyjny: Al. Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia lub adres e-mail: biuro@modernlook.pl.

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z Ustawą, Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dokładne warunki rejestracji dla tych celów, reguluje art. 11 Ustawy.

2. Niezależnie od postanowień Ustawy i ustępu poniżej, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów reklamowych, promocyjnych, organizacyjnych, sprawozdawczych oraz dokumentalistycznych. Organizator, sponsorzy lub partnerzy Imprezy mogą korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentów, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy www.ladiesjazzfestival.pl a także w jego trakcie, również przed wejściami na Teren Imprezy w punktach informacyjnych w kasach biletowych.

5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: Al. Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej www.ladiesjazzfestival.pl i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy.

momentu oficjalnego zakończenia Imprezy.

Wyszukaj na stronie:

Bilety